sporthíradóútba igazítunkünnepelj!fashionjó játék?igaz szerelem!
Egyéni keresés

Az in­gat­la­no­bu­da.­hu egy ol­dal. Ez az ol­dal ab­ban se­gít, hogy ha Ó­bu­dán sze­ret­nél ma­gad­nak la­kást vagy há­zat ven­ni ta­lálj is meg­fe­lelőt.

hirdetés

I­gen nagy a ke­res­let és a kí­ná­lat az in­gat­lan­pi­a­con, Ó­bu­dán is. Na­gyon ne­héz­ meg­fe­lelő la­kást, vagy há­zat ta­lál­ni, i­gen sok in­gat­lant kell meg­néz­ni mi­re meg­ta­lál­juk a ne­künk meg­fe­lelőt.